Satori Publishing Satori Publishing


Contact Us

Customer Support

Support: support@satoripublishing.com
Support Manager: Hirano Takumi

Sales

Sales: sales@satoripublishing.com
Sales Manager: Minamoto Shinju

2118-1, Nakano-cho, Hachioji, Tokyo 192-0015

Contact Us